دانلودگزارش کار کار آموزی واحد اسید استیک موضوع : شرح مختصر پروسس اسید استیک

دانلودگزارش کار کار آموزی واحد اسید استیک موضوع : شرح مختصر پروسس اسید استیک


دانلودگزارش کار کار آموزی  واحد اسید استیک   موضوع :  شرح مختصر پروسس اسید استیک ت ص:35 فرمت:ورد قابل ویرایش که واحد اسید  استیک یکی از واحدهای شیمیایی ، پتروشیمی اراک می باشد. ابتدا از ترکیب های گاز اتیلن با اکسیژن د رمجاورت کاتالیست کلرید  پالادیم و کلرید  مس، استالدهید  تولید می شود و سپس با اکسید اسیون مستقیم استالدئید درمجاورت کاتالیست استات منگنز اسید استیک تولید می گردد وجود مخلوط گازی انفجاری و مواد شیمیایی  آتشگیر و خطرناک لزوم  تدوین دستورالعمل اجرائی برای شناسایی کنترل ، مقابله با آنها و حفاظت پرسنل در مقابل خطران ناشی از آن ها را  اختصاص می نماید. هدف : هدف از تدوین این دسورالعمل اجرای شنایی ومقابله با حوادث ناشی از وضعیت اضطراری است تا با اعمال آن اثرات زیست محیطی را کاهش داده با از بین ببریم و پرسمل را از خطرات  ناشی از آن حفاظت نماییم.  محدوده کاربرد : محدوه کار …

دیدگاهتان را بنویسید