نامه عمر به یزدگرد ساسانی و پاسخ آن


آنچه براي آگاهي دوستان ارجمند در ذيل مي آيد متن ترجمه نامه عمر خليفه دوم به یزدگرد سوم ساسانی و پاسخ یزدگرد به عمر می باشد. نسخه اصلی این نامه ها در موزه لندن نگهداری می شود. زمان نگاشته شدن این نامه ها مربوط می شود به پس از جنگ قادسیه و پیش از جنگ نهاوند که حدوداً چهار ماه به طول انجاميد . عمر نزدیک ۶۰ سال و یزدگرد حدود ۲۳ سال داشته . خواندنش براي دوستان خالي از لطف نيست . …