شیمی تجزیه

شیمی تجزیه


موضوع : شیمی تجزیه // پاورپوینت // شیمی تجزیه شامل جداسازی ، شناسایی و تعیین مقدار نسبی اجزای سازنده یک نمونه از ماده است. دید کلی شیمی تجزیه نقش حیاتی را در توسعه علوم مختلف به عهده دارد، لذا ابداع فنون جدید تجزیه و بسط و تکامل روشهای تجزیه شیمیایی موجود ، آنقدر سریع و گسترده است که اندکی درنگ در تعقیب رویدادهای تازه سبب ب وجود آمدن فاصله ‌ های بسیار زیاد علمی خواهد شد.     …

پالایش نفت

پالایش نفت

تحقیقی مفصل در مورد پالایش نفت دید کلی -تقطیر-انواع تقطیر-آنالیز نفت خام-ترکیب عنصری نفت خام-مواد سازنده نفت-هیدروکربنها-ترکیبات اکسیژنه-ترکیبات سولفوره-ترکیبات ازته-مشتقات فلزی مواردی هستند که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند. …

پالایش نفت

پالایش نفت


مقالات  شیمی  با فرمت            DOC            صفحات  11 …